Podmínky užívaní serveru www.husitska44.cz

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

 

užívání služeb obchodní společnosti GENOMA s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, PSČ 186 00, Praha 8 - Karlín, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205123, IČ 29415438, DIČ CZ29415438

 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

1. Předmět VOP 

 

1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webovém serveru www.husitska44.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně (dále jen „Služba“). Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek souvisejících s prodejem nemovitostí a finančních produktů. 

1.2 Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito VOP, které tvoří obecný právní rámec pro využívání Služby Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak. 

 

2. Platnost a vymezení základních pojmů 

 

2.1 Uživatelem Služby se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito VOP zadala poptávku. 

2.2 Poskytovatelem produktu se rozumí majitel bytu, který je inzerován na webovém serveru Poskytovatele. 

2.2 Zadáním poptávky se rozumí odeslání strukturovaného požadavku Uživatele s cílem získání kontaktu na poskytovatele produktu vybraného Uživatelem. 

2.3  Propojenými osobami se rozumí další společnosti propojené s Poskytovatelem. 

2.4  Třetí osobou se rozumí jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele. 

2.5  Službou se rozumí služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele 

umístěné na doméně provozované Poskytovatelem. Užíváním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doméně Služby. 

2.6 Obsahem Služby se rozumí souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob. 

2.7 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby, které vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah). 

2.8 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky Poskytovatele. 

2.9 Obsahem Třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (včetně děl autorských) Třetích Osob zobrazované v rámci Služby. 

2.10 Poskytovatelem produktu se rozumí pro účely této smlouvy stavební firma, developer, investor, prodejce (realitní kancelář) či přímý majitel produktu.

2.11 Produktem se rozumí pro účely této smlouvy bytový či nebytový prostor inzerovaný na webovém serveru Služby.

 

3. Poptávka Uživatele 

 

3.1 Pro Užívání Služby je nezbytné zadat poptávku. Pokud Uživatel s těmito VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby. 

3.2 Zadání poptávky se provádí vyplněním a odesláním poptávkového formuláře přes webové rozhraní příslušné k dané Službě. Poptávkový formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba plně svéprávná. Osoba mladší 18 let, která není plně svéprávná, je oprávněna vyplnit a odeslat poptávkový formulář v zastoupení svým zákonným zástupcem, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito VOP. 

3.3 Okamžikem zadání poptávky je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VOP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že zadáním poptávky Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VOP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. 

3.4 Poskytovatel se zavazuje na základě Zadání poptávky Uživatele zprostředkovat pro Uživatele kontakt na poskytovatele produktu vybraného Uživatelem. 

3.5 Zadáním poptávky Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby byl kontaktován Poskytovatelem či Třetími osobami s obchodními nabídkami. Třetí osobou se v tomto případě rozumí pouze zprostředkovatelé financování Produktu (zejména hypotečních úvěrů).

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran při poskytování služeb 

 

4.1 Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, zavazuje, že: 

a)  se nebude v souvislosti s Užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, 

b)  nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), 

nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby, 

c) nebude porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v bodech a) a b) tohoto článku a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem. 

4.2 Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VOP, oprávněn: 

a) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům.

 

5. Ochrana osobních údajů 

 

5.1 Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli Služby, na základě kterých lze Uživatele Služby přímo či nepřímo identifikovat. Osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi, což tímto bere Uživatel na vědomí a souhlasí s tímto postupem.

 

5.2 Uživatel Služby bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů Služby pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto VSP) a pro statistické účely. Odesáním poptávky uděluje Uživatel Služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“), souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele Služby po odeslání Poptávky a dále k předání Osobních údajů Uživatele Služby Poskytovateli Produktu či Třetí Osobě (pouze však zprostředkovatelům financování - hypotečních úvěrů viz bod 3.5). Uživatel Služby je oprávněn kdykoli po odeslání Poptávky tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele. Po odvolání souhlasu Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele služby byly z databáze Služby trvale odstraněny a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě však nebude možno Služby dále poskytovat.

5.3      Uživatel Služby bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení) a vyslovuje s tímto poskytnutím souhlas. Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů Služby nebo třetích osob.

5.4     Uživatel Služby souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby.

5.5     Uživatel Služby bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů Služby a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.

5.6      Uživatel Služby dává Poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách Služby a o produktech a službách Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel Služby má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

5.7     Uživatel Služby má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., ZoOÚ.

5.8     Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje Uživatele Služby do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

5.9     Uživatel Služby má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vysvětlit od Poskytovatele způsob zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.

 

 

6. Cena za služby, jejich účtování a úhrady 

 

6.1 Zadání poptávky Uživatele není zpoplatněna a je tedy poskytována Poskytovatelem Uživatelům zdarma. 

 

7. Vyloučení odpovědnosti 

 

7.1 Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby. 

7.2 Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob. 

7.3 Poskytovatel Uživateli neodpovídá za: 

a)  Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, 

b)  jakýkoliv jiný následek používání Služby. 

7.4 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby. Právní vztah takto vzniklý je čistě právním vztahem meziUživatelem a Třetí osobou, přičemž Poskytovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu. 

7.5 Uživatel se zavazuje nahradit Poskytovateli veškerou majetkovou či nemajetkovou újmu, kterou Uživatel způsobí poskytovateli zaviněným porušením ustanovení těchto VOP. 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze VOP je závazná a případné další jazykové verze těchto VOP jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

8.2 Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto VOP. Změnu VOP sdělí Poskytovatel Uživateli nebo ji zveřejní na webové stránce příslušné k dané Službě. Informaci o změně sdělí Poskytovatel jeden měsíc předem tak, aby se mohl uživatel rozhodnout, zda setrvá v závazkovém právním vztahu nebo jej vypoví ve výpovědní lhůtě, která trvá jeden měsíc.

8.3 Toto znění VOP nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. 

 

Líbí se Vám tento projekt?

Ozvěte se nám!


+420 607 182 444


PELA invest, s.r.o.

Pražská 810/16
Praha 10 - HostivařKontaktní formulář

podmínkami serveru

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace Rozumím

Prodáno Prodáno